Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

Informacja o Firmie:

 Sklep internetowy działający pod adresem www.shop.prnd.pl prowadzony jest przez Atherton z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Szafirowej 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd miasta w Piasecznie pod numerem 19681,  NIP 973-083-71-75, REGON 141827204. e-mail info@prnd.pl.
Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.shop.prnd.pl są przetwarzane przez Atherton z siedzibą w Piasecznie przy ul. Szafirowej 14.
Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
realizacji umowy.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.shop.prnd.pl w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.shop.prnd.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:
Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług
Cena internetowa – cena obowiązująca przy sprzedaży przez sklep internetowy shop.prnd.pl.


Zamówienia

Sklep internetowy www.shop.prnd.pl umożliwia Klientom: 
dokonywanie rezerwacji towarów oferowanych w sklepie

składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym,
Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.shop.prnd.pl kierowane przez Atherton do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.shop.prnd.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.

Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 500 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
Sklep www.shop.prnd.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia w liczbie większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.shop.prnd.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika Poczta Polska Na czas otrzymania przesyłki składa się:
czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', obok aktualnego stanu magazynowego, pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia. Dla klientów z wybranych miejscowości oferowana jest usługa dostarczenia przesyłki tego samego dnia, w którym zostało złożone zamówienie - dotyczy zamówień złożonych do godziny 12:00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku).
Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Atherton zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
Przed wydaniem towaru klientowi:
Przelew na rachunek bankowy Atherton, paypal
Atherton może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Atherton. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Zwrot towaru przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru produktu. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer produktu powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru produktu nie stanowi przeszkody w zwrocie towaru.
Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych
świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą
Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
Atherton nie stosuje polityki towarów zastępczych.
Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego shop.prnd.pl.

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa shop.prnd.pl Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Atherton wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego "Zgłoszenie reklamacji". Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer reklamacji).
W przypadku gdy numer reklamacji nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Atherton i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu. W przypadku ich braku, Atherton dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w Atherton. 

Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika poczta polska
W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Atherton, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

Serwis

Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
Atherton

Szafirowa 14

05-500 Piaseczno

Kontakt z serwisem:

Dział reklamacji:

info@prnd.pl


Postanowienia końcowe
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
Atherton ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
Korzystanie ze sklepu internetowego shop.prnd.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.shop.prnd.pl
Regulamin Sklepu Internetowego Atherton nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Sklep internetowy Shoper.pl